Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Rus Tony Totally Gaming B.V. (KvK: 55071562) en van de naamloze vennootschap Casino Sluis N.V. (KvK: 22052107)

(Gedeponeerd bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, op 24 november 2015 onder kenmerk 27/2015 AL)

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door ons, dat wil zeggen Rus Tony Totally Gaming B.V. en Casino Sluis N.V., gedaan aan, respectievelijk aangegaan met derden, verder te noemen: “afnemer“, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
 2. Onder afnemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een (contractuele) relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan, dan wel gebruik maakt van de door ons geboden diensten, waartoe ook bezoekers van het Casino behoren. 
 3. Afwijkingen van het in deze voorwaarden bepaalde zijn alleen bindend indien deze, vooraf, door ons zijn bevestigd aan de afnemer en gelden alleen met betrekking tot de aan de orde zijnde transactie.
 4. Indien onze wederpartij algemene voorwaarden hanteert met afwijkende bedingen, wordt de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden nadrukkelijk afgewezen. In ieder geval zullen deze algemene voorwaarden prevaleren.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit het geoffreerde het tegendeel blijkt. Hetzelfde geldt voor prijs- en voorraadlijsten, catalogi, verstrekte afbeeldingen, maten, gewichten etc.
 2. Tenzij de prijs door ons schriftelijk aan de afnemer is bevestigd, worden de prijzen geldende op de dag van aflevering in rekening gebracht. Een schriftelijk in een order bevestigde prijs geldt slechts gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de datum van de orderbevestiging. Treden echter binnen deze 30 dagen in de aan de order toerekenbare kosten wijzigingen op (koersen, rechten, lasten, belastingen, lonen, vrachten, etc.) dan hebben wij het recht deze te verwerken in de berekende prijs.

Artikel 3 Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de door ons opgegeven levertijden nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de afnemer en dient ons een redelijke termijn gegund te worden om alsnog tot levering over te gaan.
 2. Wij zijn gerechtigd, indien daartoe aanleiding bestaat, in gedeelten aan de overeenkomst te voldoen.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de afnemer niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen renten en de (buitengerechtelijke incasso)kosten, jegens ons heeft voldaan.
 2. Indien de afnemer zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt hebben wij het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de geleverde goederen terug te nemen, onverminderd ons recht tot vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 3. Het terugnemen van goederen zal door ons worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal kunnen zijn dan de oorspronkelijke koopprijs), verminderd met de door de terugneming gemaakte kosten. Onder deze ‘kosten’ vallen in ieder geval de verzendkosten, vervoerskosten, administratiekosten, schoonmaakkosten (voor schoonmaak van de goederen), en kosten voor (eventuele) nieuwe onderdelen, indien de goederen beschadigd of incompleet zouden zijn. Deze opsomming is niet uitputtend.

Artikel 5 Kwaliteitsgarantie

 1. Tenzij in de schriftelijke orderbevestiging bijzondere kwaliteiten aan de te leveren goederen zijn toegekend, wordt normale handelskwaliteit geleverd, ten aanzien waarvan wij geen andere dan de eventuele geldende fabrieksgarantie kunnen verstrekken.
 2. Voor door ons geproduceerde nieuwe zaken geldt een garantietermijn van 3 maanden.

Gedurende de genoemde termijnen garanderen wij de deugdelijkheid en goede kwaliteit van door ons geleverde zaken, tenzij geconstateerde gebreken het gevolg zijn van handelingen en/of nalaten van de afnemer en/of derden welke naar redelijkheid en billijkheid niet voor rekening en risico van ons zijn. 

 • De afnemer dient een (vermeend) gebrek zo spoedig mogelijk bij ons te melden, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat hij dit heeft ontdekt, bij gebreke waarvan enig beroep op de door ons verleende garantie komt te vervallen. 
 • Niet onder de garantie vallen zaken die door de afnemer veranderd of bewerkt zijn. 

Naar keuze bestaat de garantie in hetzij herstel of vervanging van de gereclameerde zaken, hetzij vergoeding van de factuurwaarde van de gereclameerde zaken, zonder dat de afnemer enige andere aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 6 Aanneming van werk

 1. Indien wij in opdracht van afnemer (installatie)werkzaamheden verrichten, geldt een overeengekomen werkdag of werktermijn niet als een fatale werkdag/termijn.
 2. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de omstandigheden ter plaatse zodanig zijn dat de werkzaamheden behoorlijk kunnen worden uitgevoerd.
 3. Afnemer dient in te staan voor de deugdelijkheid van door hem ter beschikking gestelde materialen en te verwenden zaken en dat derden tijdig – zoals door opdrachtgever bij de totstandkoming van de opdracht aangegeven – hun werkzaamheden hebben verricht.
 4. Afnemer dient – op zijn kosten – voor de benodigde elektriciteit, water etc. zorg te dragen. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Schade aan de geleverde zaak die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen en/of nalaten komt voor vergoeding door ons, doch tot maximaal de factuurwaarde, in aanmerking. 
 2. De afnemer dient de (vermeende) schade direct bij ons te melden, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat hij dit heeft ontdekt, bij gebreke waarvan wij in elk geval niet (meer) aansprakelijk zijn voor enige schade.
 3. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade voor zover zulks niet gedekt wordt door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 
 4. Indien bij levering door een expediteur bij aankomst van de goederen blijkt dat de goederen zijn beschadigd, is de afnemer verplicht, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, bij gebreke waarvan wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ons of door personen of hulpmiddelen waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld.
 6. In verband met de door ons gegeven adviezen, die naar beste weten worden verstrekt, kan de afnemer geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding. Onder “adviezen” wordt verstaan alle informatie en tips die wij, geheel vrijblijvend en onverplicht, verstrekken aan derden. 
 7. In geval door ons geleverde zaken door de afnemer en/of derden worden geëxploiteerd, zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook welke voortvloeit of verband houdt met deze exploitatie.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden op de op de factuur vermelde wijze en binnen de op de factuur vermelde termijn. De afnemer verkeert van rechtswege in verzuim bij niet of niet gehele betaling binnen de gestelde termijn.
 2. Indien de betaling niet binnen deze termijn ontvangen is, is de afnemer  – ook zonder ingebrekestelling – :
  • vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande factuurbedrag – aan ons verschuldigd alle door ons ter incassering van de vordering te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
 3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de afnemer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
 4. In geval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elk deel afzonderlijk aan de afnemer te factureren.
 5. Iedere betaling door de afnemer strekt in de eerste plaats ter afdoening van kosten, en dan van rente, vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 6. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ons op welke manier dan ook te verrekenen.
 7. Wij zijn te allen tijde, ook na het tot stand komen van de overeenkomst, gerechtigd (nadere) zekerheden te verlangen voor een juiste nakoming van de verplichtingen door de afnemer. Worden deze zekerheden niet verstrekt, dan hebben wij het recht om de overeenkomst(en) als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, dan wel, te onzer keuze, de uitvoering daarvan op te schorten totdat die zekerheden zijn gesteld.

Artikel 9 Risico

 1. Vanaf het moment van aflevering van zaken door ons, zijn de goederen voor risico van afnemer, ook al zijn ze nog ons eigendom, derhalve ook indien de zaken aan de afnemer voor een vastgestelde periode op proef ter beschikking zijn gesteld.
 2. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade die wij lijden c.q. hebben geleden, die is veroorzaakt en ontstaan tijdens de periode dat de zaak bij de afnemer in bezit was.
 3. In geval van diefstal van een zaak die nog aan ons in eigendom toebehoort, en reeds in het bezit van de afnemer was, is de afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die wij dientengevolge (kunnen) leiden.

Artikel 10 Overmacht

Wij hebben het recht indien wij door overmacht of andere omstandigheden waarop wij onvoldoende invloed kunnen uitoefenen (inclusief het in gebreke blijven van onze leveranciers) worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht of andere omstandigheid heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst – voor zover deze nog niet is uitgevoerd – zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.

Artikel 11  Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan uit of naar aanleiding van een overeenkomst als in deze voorwaarden bedoeld alsmede uit of naar aanleiding van overeenkomsten die van een dergelijke overeenkomst het gevolg zijn, zullen aanhangig gemaakt worden bij en beslist worden door de te Maastricht bevoegde rechter (rechtbank Limburg, locatie Maastricht), tenzij wij prefereren het geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de plaats waar de afnemer is gevestigd of zijn woonplaats heeft.

Artikel 12  Toepasselijke recht 

Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.