Privacyverklaring

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw privacy. Wij registreren in het kader van onze zorgplicht immers gegevens van u. De gegevens die we registeren zijn:

 • Bezoekersfrequentie
 • Waargenomen spelgedrag 
 • Gesprekken, adviezen en afspraken
 • Onze getroffen maatregelen om kansspelverslaving bij u te voorkomen

1. Inleiding Privacyverklaring

Hierbij leest u de privacyverklaring van Casino Sluis. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, hebben wij ervoor gekozen om u in te lichten over ons gebruik van uw persoonsgegevens middels deze privacyverklaring. Hiermee hopen wij u duidelijk inzicht te geven in welke gegevens wij van u verwerken (verzamelen en gebruiken). Tevens geven wij aan op welke wijze wij uw gegevens verwerken, hoe deze beveiligd worden, met welke partijen wij deze gegevens delen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens.

Onze diensten zijn alleen bedoeld voor personen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Minderjarigen kunnen geen gebruik maken van onze diensten. Gegevens van minderjarigen worden daarmee alleen verwerkt indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn en/of er sprake is van onrechtmatige deelname, dan wel fraude.

Achtergrondinformatie over het waarom van gegevensverwerking en deze privacyverklaring

De AVG-wetgeving is sinds 25 mei 2018 van toepassing in Nederland. Deze Europese Verordening (2016/679) is in april 2016 al aangenomen; na lang debat over een uniforme werkwijze met betrekking tot persoonsgegevens. De AVG-wetgeving kan gezien worden als krachtig instrument: wanneer nationale wetgeving in strijd is met een Europese verordening, prevaleert de verordening.

Want hoe zit het met privacyregelgeving in Nederland? In 1983 is het recht op privacy verankerd in de Nederlandse Grondwet. Artikel 10 – 13 van de Grondwet vormen nu de basis voor Nederlandse privacywetgeving. Hoewel Nederland privacy rechten in acht neemt, hebben velen van ons het gevoel dat zij geen controle hebben over de gegevens die zij online verstrekken. Uit Eurobarometer 431 blijkt dat Nederlanders over het algemeen begrijpen waarom ondernemers online gegevens verzamelen. Zij vinden dan wel dat het enkel om noodzakelijke gegevens hoort te gaan. Verkoop van online verstrekte gegevens vindt 75 % onacceptabel (Europees gemiddelde: 74 %).

Binnen Nederland wordt toezicht gehouden op naleving van de AVG door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kunt u ook terecht wanneer u problemen ervaart met de verwerking van uw gegevens. Met betrekking tot de kansspelbranche is de Kansspelautoriteit de autoriteit die onder andere kansspelaanbieders (zoals speelautomatenhallen) controleert. De Wet op de kansspelen (WOK) geeft bijkomende eisen betreffende gegevensverwerking. Wij houden ons te allen tijde aan deze eisen.

Onze diensten (het betreden van onze speelruimte, alsmede het gebruik van de speelautomaten) zijn niet bestemd voor gebruik voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Personen die deze leeftijd nog niet hebben bereikt zullen wij dan ook weren tot het gebruik maken van onze diensten.

Heeft u twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door Casino Sluis? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

info@casinosluis.nl
telefoonnummer 0117 421454
Sint Annastraat 46
4524 JE Sluis
KvK nr 22052107

2. Categorieën persoonsgegevens

Om u de beste speelervaring te kunnen bieden en onze diensten volgens de wettelijke vereisten aan te bieden is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) en met uw toestemming verwerken zijn:

 • Biometrische gegevens
 • Scan identiteitsbewijs
 • Vingerafdruk

We verzamelen geen persoonsgegevens die te maken hebben met uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven of seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap en genetische gegevens). Het kan echter voorkomen dat u er vrijwillig voor kiest om dergelijke informatie aan ons bekend te maken, bijvoorbeeld wanneer u met onze specialisten op het gebied van verantwoord spelen spreekt.

Als u een gezondheidstoestand heeft die van invloed is op uw vermogen om uw speelgedrag te beheersen en u ervoor kiest om ons documentatie te verstrekken om dit te ondersteunen, zullen we er een notitie van maken dat u een gezondheidstoestand heeft, maar de documentatie die u ons verstrekt verwijderen. Wanneer u een gezondheidstoestand bekendmaakt waarvan wij denken dat deze van invloed kan zijn op uw vermogen om rationele beslissingen te nemen over uw speelgedrag, kunnen we voor uw eigen veiligheid de beslissing nemen om u te weerhouden van spelen in ons casino.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Casino Sluis.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b, sub c of sub f van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Casino Sluis, omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of vanwege een gerechtvaardigd belang. Ook worden er op basis van de WOK extra eisen gesteld aan gegevensverwerking. In dit geval wordt hiernaar verwezen middels de grondslag om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op basis van artikel 13 lid 1 sub c van de AVG geven wij vervolgens duidelijk aan voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Verwerkingsdoeleinden zijn de individuele redenen waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

Er zijn een aantal doelen waar Casino Sluis uw gegevens voor verzameld:

 1. Contactopname
  Indien u contact heeft opgenomen met Casino Sluis, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verdere contact. Denk hierbij aan naam, e-mailadres en telefoonnummer. Casino Sluis verwerkt deze gegevens vanwege ons gerechtvaardigd belang, zoals het in behandeling kunnen nemen van uw vragen of klachten en wettelijke verplichting (de mogelijkheid om met u contact op te kunnen nemen op het moment dat gokverslavend gedrag vertoond wordt in verband met verslavingspreventie).
 2. CRUKS
  Casino Sluis is wettelijk verplicht om persoonsgegevens te gebruiken/te controleren voor het landelijke Cruks systeem. De gegevens die hiervoor verwerkt kunnen worden zijn onder anderen het BSN-nummer, voor- en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. Let op wij gebruiken deze gegevens alleen om een eenmalige controle uit te voeren.Casino Sluis verwerkt deze gegevens vanwege onze wettelijke verplichting (Casino Sluis is wettelijk verplicht deze gegevens in het kader van het Cruks systeem te verwerken) en ons gerechtvaardigd belang (het voldoen aan de gestelde wettelijke verplichtingen en het naar behoren kunnen uitvoeren van onze diensten).
 3. Profilering
  Casino Sluis is wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verzamelen betreffende het speelgedrag. Deze gegevens worden verzameld om vast te stellen of een speler gedrag vertoont dat kan leiden tot of overeenkomt met risicovol speelgedrag. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen verzamelt Casino Sluis gegevens over uw speelgedrag en speelfrequentie. Daarnaast worden gegevens verwerkt door middel van eventuele interventiegesprekken over uw speelgedrag. Casino Sluis heeft een verslavingspreventiebeleid opgesteld voor het zo vroeg mogelijk (preventief) ingrijpen op het moment dat een speler gedrag vertoond wat zou kunnen passen bij kansspelproblematiek en/of interveniëren op het moment dat er sprake is van een kansspelverslaving, waarbij het mogelijk is dat deze gegevens met de Kansspelautoriteit gedeeld worden.
 4. Fraude
  Indien Casino Sluis constateert dat er enig geval van fraude heeft plaatsgevonden, worden gegevens die hierop betrekking hebben verwerkt en bewaart. Dit gebeurt ook indien de fraude een minderjarig persoon betreft. Casino Sluis verwerkt en bewaart deze gegevens omdat er een intern onderzoek zal plaatsvinden en er mogelijk bewijsmateriaal aan de relevante en bevoegde autoriteiten moeten verstrekken. Dit gebeurt uiteraard alleen indien dit wettelijk verplicht is.

4. Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG voor hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren. Daarbij is het goed om te realiseren dat alle gegevens in ieder geval bewaard blijven voor de periode dat deze gebruikt worden voor onze diensten, of de periode dat er redelijkerwijs vanuit6mag worden gegaan dat gegevens nodig zijn. Zie hoofdstuk 5 voor specifieke informatie over profilering.

Een overzicht van de bewaartermijnen die door Casino Sluis hanteert worden.

 1. Contact opnemen
  De bewaartermijn van de gegevens die ontvangen zijn door contact opname met Casino Sluis verschilt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de reden voor het contact. Stelt u een vraag en kan deze in één keer beantwoord worden? Dan verwijderen wij de ontvangen gegevens doorgaans direct. Indien blijkt dat het contact langer voortduurt (bijvoorbeeld klachtenafhandeling), bewaren wij deze ook langer. Indien blijkt dat het bewaren van de gegevens geen nut heeft, verwijderen wij deze maximaal 1 jaar nadat wij ze hebben ontvangen.
 2. CRUKS
  Casino Sluis controleert de benodigde gegevens in het Cruks, waarna bepaalde gegevens na 24 uur worden verwijderd, denk hierbij aan het BSN-nummer. De gegevens in het Cruks systeem worden landelijk beheerd waar Casino Sluis geen invloed op heeft. Hierdoor wordt door Casino Sluis geen bewaartermijn hanteert.
 3. Profilering
  Casino Sluis is wettelijk verplicht om voor profilering de verzamelde gegevens voor een periode van 3 jaar te bewaren na het laatste bezoek van de gast. Na deze periode worden de gegevens verwijderd uit ons systeem.
 4. Fraude
  Indien er sprake is van Fraude worden de verwerkte gegevens bewaard voor de periode dat het interne onderzoek loopt, eveneens voor de periode dat er een mogelijk extern onderzoek wordt ingesteld door een relevante autoriteit, dan wel een juridische procedure voortduurt. Indien een onderzoek leidt tot uitsluitsel van toegang tot het casino, blijven de gegevens minimaal bewaard voor de periode dat de uitsluiting duurt.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Casino Sluis deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Casino Sluis zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

Om de beste service te garanderen vanuit Casino Sluis, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij je een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van je ontvangen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van je ontvangen:

 • Overheidsinstanties
  Om te voldoen aan wettelijke voorschriften kan het zijn dat wij gegevens delen overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Voordat wij enige vorm van informatie verlenen aan een autoriteit, dient deze wettelijk aantoonbaar te maken dat zij deze gegevens bij ons mogen opvragen. In geen geval zullen wij zomaar verlenen, zonder eerst een geldige onderbouwing te hebben ontvangen.
 • Kansspelautoriteit
  Wegens de wettelijke voorschriften en de ingebruikname van het CRUKS, is Casino Sluis verplicht om persoonsgegevens met de Kansspelautoriteit te delen.

6. Systemen

Voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruikt Casino Sluis een aantal systemen. Casino Sluis is voor sommige systemen wettelijk verplicht om hier gebruik van te maken, denk hierbij aan het landelijke Cruks systeem. Hieronder volgen de systemen die door Casino Sluis gebruikt worden om uw persoonsgegevens te verwerken en wat het doel van het systeem is.

 1. Voor identiteitscontrole wordt er gebruikt gemaakt van een ID kaart of paspoort scanner.Deze scanner leest de benodigde gegevens van deze kaart en slaat die versleuteld op, echteralleen met uw toestemming. Uw gegevens worden getoetst bij de centrale CRUKS server vande Kansspelautoriteit.
 2. Als u toestemming hebt verleend om uw gegevens op te slaan kunnen wij u toegangverlenen door middel van een camerasysteem met gezichtsherkenning. U hoeft dan niet uwID kaart te tonen.
 3. Als u toestemming hebt verleend om uw gegevens op te slaan kunnen wij u toegangverlenen door middel van een vingerafdrukherkenning. U hoeft dan niet uw ID kaart tetonen.

7. Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Casino Sluis. Wanneer persoonsgegevens digitaal zijn verwerkt zijn deze voorzien van minimaal een wachtwoord. Mogelijk wordt er op de apparaten gebruikt gemaakt van een vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het om vrijwel iedere vorm van gegevensdrager.

Daarbij hebben wij andere maatregelen getroffen om fysieke gegevens te beveiligen, waaronder:

 • De servers waarop deze gegevens worden opgeslagen staan in een beveiligdeserverruimte.
 • Deze serverruimte is voorzien van toegangscontrole en kan alleen door bevoegdepersonen geopend worden.
 • Deze serverruimte is voorzien van beveiligingscamera’s.
 • Onze servers staan achter een firewall en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Casino Sluis op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u te wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens.

 1. Recht op inzage (artikel 15 AVG)
  Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Casino Sluis zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
  Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Casino Sluis.
 3. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
  Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, Casino Sluis te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.
 4. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)
  U heeft in bepaalde gevallen het recht om Casino Sluis te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Casino Sluis uw persoonsgegevens vernietigen:
  • Casino Sluis heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Casino Sluis de gegevensvoor verzameld heeft.
  • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Casino Sluis om gebruik te maken vangegevens, maar trekt deze nu in. Bijvoorbeeld wanneer u aangeeft geen nieuwsbrief (indienaanwezig en ingeschreven) of andere informatie te willen ontvangen.
  • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar temaken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Casino Sluismet betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar.Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer isvastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
  • Wanneer Casino Sluis uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct demogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geenwettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Wanneer Casino Sluis een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Casino Sluisverplicht om uw gegevens te wissen.
  • Wanneer u als betrokkene jonger dan 18 bent en Casino Sluis heeft uw gegevens verzameld?Dan kunt u vragen aan Casino Sluis de gegevens direct te wissen.

   Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.
 5. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Casino Sluis niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via dezei link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.
 6. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)
  U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

Een e-mail aan info@casinoSluis.nl is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt te zijn? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

9. Plichten

Casino Sluis verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Casino Sluis de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons privacyverklaring. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de site van Casino Sluis.

Casino Sluis behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Casino Sluis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Casino Sluis. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

info@casinosluis.nl
telefoonnummer 0117 421454
Sint Annastraat 46
4524 JE Sluis
KvK nr 22052107